FAQ

Waarvoor dient het medisch onderzoek?

Het medisch onderzoek dient om na te gaan of de student geschikt is om te varen en dus na zijn studies een maritieme carrière kan uitbouwen.
De kandidaten die medisch afgekeurd worden kunnen dus wel de studies aanvatten en de daaraan gekoppelde diploma’s halen, maar zij kunnen later niet gaan varen.
Meer informatie over het medisch onderzoek vind je in de rubriek Inschrijvingen.

Welke voorafgaande wiskundekennis is vereist?

Het grootste deel van de cursus wiskunde in beide opleidingen aan de HZS is gewijd aan de differentiaal- en integraalrekening, een onderwerp dat al uitgebreid behandeld wordt in secundaire opleidingen met een eerder wetenschappelijk of wiskundig programma (zoals Industriële Wetenschappen in het TSO en de pool wetenschappen of wiskunde in de laatste 2 jaar van het ASO).  Studenten die een dergelijke richting gevolgd hebben zijn meestal voldoende voorbereid om de cursus wiskunde met succes te kunnen volgen.

Veel hangt echter af van de inzet van de student zelf: heel wat studenten aan onze hogeschool, die een minder wetenschappelijke richting volgden in het secundair onderwijs, hebben dit opleidingsonderdeel ook met succes afgerond.

Naast de theoretische en praktische lessen wordt, voor de studenten die moeilijkheden ondervinden met de cursus wiskunde, ook extra begeleiding voorzien in de vorm van monitoraten.

Om je een idee te geven van de veronderstelde wiskundekennis vind je hier een overzicht:

  • rekenen met gehele getallen, rationale getallen (vereenvoudigen van numerieke breuken, basisbewerkingen met gebroken getallen) en irrationale getallen (vereenvoudigen van en werken met o.a. wortels van getallen en andere irrationale getallen zoals π en e), werken met verhoudingen (regel van drie)
  • werken met veeltermen: basisbewerkingen, ontbinding in factoren, gemeenschappelijke factoren vooraanstellen, speciale producten en binomium van Newton, vereenvoudiging van quotiënten en wortels van veeltermen, Euclidische deling (deling van veeltermen)
  • lineaire en kwadratische vergelijkingen in één onbekende oplossen, stelsels van lineaire vergelijkingen oplossen (via de substitutiemethode en de combinatie van vergelijkingen)
  • berekenen van determinanten van 3 x 3 matrices
  • vlot (en juist) werken met een zakrekenmachine
  • basiskennis meetkunde: werken met cartesische coördinaten, vergelijking van een rechte opstellen (gegeven twee punten of een punt en de richtingscoëfficiënt), rechte met een gegeven vergelijking tekenen, vergelijking van cirkel, parabool en ellips opstellen, herkennen, interpreteren en tekenen van deze krommen; berekenen van elementaire oppervlaktes en inhouden (o.a. rechthoek, driehoek, cirkel, balk, cilinder, bol)
  • vlakke driehoeksmeting: definitie van goniometrische getallen (sinus, cosinus, tangens en cotangens), verloop van goniometrische functies, som- en verschilformules voor goniometrische getallen, verdubbelingsformules, formules van Simpson.

Brugcursus wiskunde

Deze cursus is bedoeld als instapcursus wiskunde voor de eerstejaarsstudenten van de Hogere zeevaartschool (opleidingen in nautische wetenschappen én in scheepswerktuigkunde).
Doel is een aantal onderwerpen uit de leerstof wiskunde van het secundair onderwijs te herhalen. Aan de hand van oefeningen kan de kennis van de leerstof getest worden.

Klik hier om naar de site te gaan.

Moet een toelatingsproef worden afgelegd?

Neen, een toelatingsproef is niet meer vereist. Het volstaat om over de juiste diploma’s of getuigschriften te beschikken om de studies aan te vatten (zie rubriek Inschrijvingen).

Heeft de Hogere Zeevaartschool een internaat?

Neen, de hogeschool beschikt niet meer over een internaat.
Studenten die in Antwerpen een kot zoeken kunnen terecht bij Kotweb.
Dit is een dienst aangeboden in het raam van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.
Meer informatie vind je in de rubriek Studentendienst.

Is er een leeftijdsgrens?

Neen, er is geen leeftijdsgrens om aan de Hogere Zeevaartschool te studeren.